ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

LINKS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με τον διακριτικό τίτλο “ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ” και έδρα την πόλη της Μυτιλήνης, αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη της Ομάδας Φίλων Αστρονομίας Λέσβου. Ο καταστατικός χάρτης της Α.Ε.Β.ΑΙ. - ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ, καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εταιριών του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης την 20-1-2007 με αριθμό 35.

Οι σκοποί της Εταιρίας δεν είναι κερδοσκοπικοί και προσδιορίζονται: 

Η διάδοση και εκλαΐκευση των αστρονομικών γνώσεων, της αστροφυσικής και της διαστημικής επιστήμης, ώστε αυτές να γίνουν προσιτές σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου.

Η συστηματική μελέτη και προαγωγή της παρατηρησιακής αστρονομίας, η συμβολή στην κατανόηση και προσέγγιση από το κοινωνικό σύνολο των αστρονομικών φαινομένων και της επιστήμης της αστρονομίας. Η ανάδειξη και προώθηση για επίλυση, προβλημάτων της αστρονομικής κοινότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο, όπως η φωτορύπανση κλπ.

Η πρακτική εφαρμογή αυτών των επιστημονικών γνώσεων  με παρατηρήσεις ,πειράματα,  κατασκευές, κ.α.

Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και η εκλαΐκευση της με τη δημιουργία και λειτουργία επιστημονικών ιδρυμάτων, ινστιτούτων, αστεροσκοπείων, πλανητάριων και κάθε άλλου προσφερόμενου σχετικού μέσου.

Η μελέτη, έρευνα και προβολή των σχετικών με την αστρονομία τοπικών στοιχείων για την ανάπτυξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας και η ανάπτυξη αστρο-παρατηρησιακού τουρισμού στο Βόρειο Αιγαίο.

Η συμμετοχή σε αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την αστρονομία, την αστροφυσική, τη διαστημική, τη σύγχρονη τεχνολογία, υπηρεσίες και εφαρμογές και αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τα Υπουργεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, με στόχο την διάδοση, εκλαΐκευση, μελέτη κι ανάπτυξη της αστρονομίας στο χώρο του Βορ. Αιγαίου και του Ελλαδικού χώρου γενικότερα.

Η ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχα ακαδημαϊκά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά δίκτυα, προγράμματα, στην Ελλάδα αλλά και άλλων χωρών.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία δύναται να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που αφορούν στους σκοπούς της Εταιρίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία χρησιμοποιεί διάφορα μέσα όπως:

α. Έρευνες, παρατηρήσεις, μελέτες, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδρομές, μορφωτικές και επιστημονικές ανταλλαγές.

β.  Εκπαίδευση και εξάσκηση ατόμων για την εκτέλεση παρατηρήσεων, συγκρότηση τμημάτων, ομάδων, επιστημονικών επιτροπών για την ανάπτυξη της παρατηρησιακής, θεωρητικής αστρονομίας και αστροφυσικής.

γ. Οργάνωση βιβλιοθήκης με επιστημονικά βιβλία, άρθρα, περιοδικά, μελέτες καθώς και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για θέματα σχετικά με την αστρονομία, την αστροφυσική και τις σχετιζόμενες επιστήμες.

δ. Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, κατασκηνώσεων για παρατήρηση και για την ανακοίνωση επιστημονικών μελετών, ανταλλαγή πείρας και γνώσεων σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρίας.

ε. Εκδηλώσεις, εκθέσεις για την εκλαΐκευση και επιστημονική παρουσίαση θεμάτων σχετικών με την αστρονομία, την αστροφυσική και τη διαστημική επιστήμη.

στ. Επικοινωνία, συνεργασία, ανταλλαγές με επιστημονικά ιδρύματα, φορείς, συλλόγους με συναφείς σκοπούς σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ζ. Η παροχή δικτυακών υπηρεσιών στα μέλη της, σε εποπτευόμενους φορείς, ινστιτούτα, ιδρύματα κλπ, και σε οποιοδήποτε τρίτο, οι δραστηριότητες του οποίου στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας, της εκλαΐκευσης, της εκπαίδευσης και της έρευνας στο χώρο της αστρονομίας και των σχετικών επιστημών. Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.

η. Η ίδρυση και λειτουργία αστεροσκοπείων, πλανητάριων, ερευνητικών τμημάτων, ινστιτούτων, σχολών εκπαίδευσης, θερινών συναντήσεων (astrocamping) κλπ.

θ. Η έκδοση εντύπων, μελετών, περιοδικών, βιβλίων, άλμπουμ, ταινιών, με συμβατικά ή ηλεκτρονικά μέσα       για την    προώθηση    των σκοπών της Εταιρίας.

ι. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές, λοιπούς οργανισμούς και ιδρύματα με παρεμφερείς σκοπούς.

ια. Λειτουργία δικτυακού τόπου της Εταιρίας και των εποπτευόμενων φορέων και τμημάτων της για την ενημέρωση των μελών της, των φίλων της και την προώθηση των σκοπών της γενικότερα.

 ιβ. Η υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα έρευνας, εκλαΐκευσης της επιστημονικής γνώσης και λειτουργίας επιστημονικών φορέων, ινστιτούτων, αστεροσκοπείων, πλανητάριων, συνεδριακών – εκθεσιακών χώρων, χώρων συναντήσεων κλπ.

ι.γ Η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων, ομίλων και τμημάτων σε όλες της περιοχές του Αιγαίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ι.δ Κάθε άλλο μέσο που θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς της Εταιρίας και δεν αναφέρεται παραπάνω, αλλά θα το καθορίσει το Δ.Σ. ή η Γενική Συνέλευση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Β.ΑΙ. - ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ, εκλέχτηκε σε ειδική συνέλέυση και αποτελείται από τους παρακάτω:

                1. Δανιήλ Τσιορμπατζής , Πρόεδρος

                2. Αντώνιος Πέρρος , Αντιπρόεδρος

                3. Ιωάννης Παντελάκης , Γραμματέας

                4. Σταύρος Βαμβακέλλης , Οικονομικός Διαχειριστής

                5. Παναγιώτης Μουτζουρέλλης , Έφορος  εκπαίδευσης

                6. Κωνσταντίνος Ψωμάς , Έφορος παρατηρήσεων

 

 

 
     
     
     
     

Για κάθε πληροφορία σχετικά με το δικτυακό μας τόπο επικοινωνείστε με το διαχειριστή του webmail[at]astrolesvos[dot]gr

2006-7